A statua do cuttighhiu i paci

Antonio di Mauro

23-12-2009  

Signuri, ta riuoddi ri mia? Sugnu Ninuzzu u figghiu da signura Sarina, ca su talii bonu, a viri vicinu a tia. Si, ce macari me papà, me figghia Alessandra ca è nica nica, e fossi, ce macari me frati Giuanni, picchi sini ienu tutturui nzemi.

Ce Savvatore e Mauriziu, e speru ca a mmè muggheri a piddunasti, e l’hai macari a idda vicinu a tia, e dicci ca pottu sembri no me cori. Signuri, fammi stà razia, falli stari tutti nzemi nto pararisu cu tia. Quanti Etenni riposi...

Signuri, sugnu sempre du picciriddu do cuttigghiu i paci, du  cuttighiu ca ron Pippinu tineva sempri uddinatu e pulitu, che rasti di garofuli russi scuri, violi, ciclamini, girasoli e cerunu macari du peri d’aranci, all’entrata, sbucciati di zagara ca facevunu brofumu, ca a sintillu unu sarricriava... quantu tempu è,  ca non zendu chiù du beddu profumu... E non parramu de caddiddi ca co so cantu rallegravunu tuttu u cuttighiu. E tu, Signuri, eri propriu  ndo menzu do cuttigghiu e ron Pippinu non ti faceva mai mangari i  ciuri frischi.

E poi mi rioddu quannu a sira i vicchiareddi si iungeunu  pi diri u rusariu, iù non ci capeva nenti, ma capeva ca moo stari soru. A fini  tutti si facevunu a cruci, quannu passaunu davanti a tia, e poi, quaccunu, prima di irasinni a casa, mi chiamava e mi riceva: te Ninuzzu, pighiti sti caramelli i carrubba  e mi raccumannu, non fari siddiari a mamma.

Cettu, passau nzaccu di tempu, ma iù u sacciu ca tu non ti scoddi a nuddu.Cà, su c’e unu ca si scuddau ri tia, chistu sugnu iù. Iù sugnu du picciriddu ca no stava mai femmu e ca faceva dispirari a mamma Sarina, ca quannu non c’ha faceva chiù, si ginucchiava davanti a tia, ricennuti: Signuri, comu eeffari cu stu picciriddu? Povura mamma, quantu ci ni fici passari... Signuri, tarruoddi ca quannu iù faceva i cosi stotti e mi scandava ca papà Gnaziu mi rava coppa, iù vineva di tia, e ti riceva: Signuruzzu ricci a me papà ca no mi fa nenti, e allura tu mi cunzighiavi di scappari da nonna Vicenza e nonno Cammelo ca mi vulevunu beni chiossai da so vita, e guai cu mi tuccava.

Signuri, sta arrivannu Natali e nda televisioni viru i picciriddi ca parrunu cu Babbu Natali p’aviri chiddu ca disidurunu, chi tenniri ca sunu. Iù, inveci parru direttamenti cu tia, comu quannu era picciriddu, e  ginocchiu ti supplicu ricennuti: Signuri, racci nocchiu a chiddi ca restanu. E rammi sulu paci... a mia.